Algemene voorwaarden

Drive Letselschade

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Drive Letselschade en een cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen;
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk
tussen partijen zijn vastgelegd.

2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de opdracht tijdens bespreking met cliënt. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Drive Letselschade aan cliënt.
2.2. Indien dat, naar het oordeel van Drive Letselschade, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Drive Letselschade het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Drive Letselschade aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
2.4. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Drive Letselschade het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Drive Letselschade in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

3. Uitwisseling en opslag van gegevens
3.1. Client is verplicht Drive Letselschade volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gegevens aan Drive Letselschade ter beschikking te stellen.
3.2. Drive Letselschade staat ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Algemene Verordering Gegevensbeschermig (AVG).
3.3. Client gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en email) en realiseert zich dat ondanks alle door Drive Letselschade in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Drive Letselschade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.2. Drive Letselschade is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de  overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
4.3. Overigens is de aansprakelijkheid van Drive Letselschade, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de in het betreffende geval door de verzekeraar zogedane uitkering. Drive Letselschade is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
4.4. Iedere rechtsvordering tegen Drive Letselschade vervalt indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend binnen 1 jaar nadat de schade waarvoor Drive Letselschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaren nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

5. Archivering
5.1. Het gedurende de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door het kantoor ten minste gedurende 7 jaar, na het eindigen van de bemoeienissen met de zaak, worden bewaard, waarna het
zal worden vernietigd. Cliënt wordt geadviseerd om belangrijke documenten te bewaren en nimmer te vernietigen.

6. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
6.1. Op de rechtsverhouding tussen Drive Letselschade en cliënt is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Drive Letselschade en haar cliënt(en) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht/Amersfoort.

7.
7.1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden Drive Letselschade’.
7.2. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Amersfoort onder nummer 72261625
7.3. De volledige tekst van deze Algemene Voorwaarden is tevens op te vragen/in te zien via de
website van Drive Letselschade.

TOP